INFORMATION OM KAMERABEVAKNING

Inledning

Här hittar du mer information om den kamerabevakning som Hållbar Teknik Sverige AB utför på platsen. Bolaget har fattat beslut om kamerabevakning vid våra lagerlokaler för att förebygga, utreda och avslöja brott. Vi värnar om din personliga integritet och vi följer gällande dataskyddslagstiftning och tillämplig lagstiftning beträffande kamerabevakning.


Personuppgiftsansvarig

Hållbar Teknik Sverige AB, org.nr 559024-7671, Kungsgatan 62, 903 26 Umeå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in i samband med kamerabevakningen. Har du frågor eller synpunkter på vår kamerabevakning kan du ta kontakt med oss via e-post: info@hallbarteknik.se.


Syftet och rättslig grund

Kamerabevakning utförs av oss för att förhindra att obehöriga vistas i våra utrymmen och för att utreda händelser som har skett. Vi kommer att begränsa kamerabevakningen till vad som är nödvändigt i förhållande till syftena vi har med kamerabevakningen och vi avgränsar övervakningen till de platser där vi bedömt att risken för obehörigt tillträde är störst.

Bolaget har gjort en intresseavvägning vilket är den rättsliga grund som används för vår kamerabevakning. Det innebär att den enskildes rätt till personlig integritet har vägts mot bolagets intresse att bevaka de platser där bolaget bedriver sin verksamhet och där risken för brott har bedömts vara störst (exempelvis inbrott och andra typer av intrång). Vi har genom intresseavvägningen bedömt om det finns andra alternativ till kamerabevakning, men har inte funnit alternativa medel adekvata för att uppnå det önskade syftet med kamerabevakningen. Kamerabevakningen utförs också på platser där våra anställda endast vistas tillfälligt och i regel under kortare stunder.

Utfallet av intresseavvägningen är att vårt bevakningsintresse väger tyngre än den enskildas intresse att inte bli övervakad. Vi har också vägt in det begränsningar av kamerabevakningen som bolaget genomför vilket närmare framgår av denna information.


Vår kamerabevakning

Våra kameror bevakar dygnet runt. Kamerorna är placerade för att säkerställa att allmänheten inte filmas. Våra kameror kommer inte att ta upp ljud.

Det inspelade materialet sparas i 30 dagar. Därefter kommer det inspelade materialet automatiskt att
raderas om det inte bedöms nödvändigt att spara materialet under en längre tid för att fastställa, göra
gällande eller försvara rättsliga anspråk. Det inspelade materialet lagras på servrar belägna i EU/EES.


Dina rättigheter

Du har följande rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om du önskar göra någon av dina rättigheter gällande kontakta oss genom de kontaktuppgifter som angivits i början av denna information. Vi en sådan förfrågan kommer bolaget att göra en bedömning om det finns några skäl för bolaget som inte gör det möjligt för oss att efterkomma din förfrågan.

Rätt till tillgång. Du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi samlat in och lagrat om dig.
Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade av oss eller att komplettera en icke-komplett uppgift.

Rätt att bli bortglömd. Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används baserat på ett berättigat intresse (intresseavvägning).


Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddslagstiftningen och om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du möjlighet att lämna in ett klagomål till IMY. Deras kontaktuppgifter hittar du på: https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/